The Orphan of Zhao (Hubei Experimental Huaguxi Theatre);赵氏孤儿(湖北省实验花鼓戏剧院): , 2002

Produced by Hubei Provincial Experimental Huaguxi Theatre, Hubei Provincial Huaguxi Research Institute,2002

Adapted from Yu Qingfeng’s play text

Director: Ni Han

Composer: Yang Lifu

Drum player: He Xiaozhou

Performers: Wu wenjun, Jiang Meixin, She Hongchuan, Hu Duanming, Wang Huan 

演出单位:湖北省实验花鼓戏剧院,湖北省花鼓戏艺术研究院 2002

演员:吴文军、江美新、佘鸿传、胡端明、王欢

改编来自余青峰《赵氏孤儿》剧本

导演:倪汉

作曲:杨礼福

司鼓:何小舟

Videos

Source: Hubei Provincial Experimental Huaguxi Theatre & Hubei Provincial Huaguxi Research Institute;湖北省实验花鼓戏剧院与湖北省花鼓戏艺术研究院