The Story of Gong and Drum Lane (Penghao Theatre);锣鼓巷的故事 (蓬蒿剧场): Penghao Theatre;蓬蒿剧场, 2011

Playwright: Wang Xiang

Director: Wang Shaojun/ Mu De

Stage Designer: Liao Shifu

Lighting: Ge Zichun, Sun Jiangtao

Sound: Bai Fan, Xu Shixian

Makeup: Han Xuan

Performers: Zhao Ting, Yang Mo, Ma Ang, Liu Weizhou, Lü Ying, Song Zhi, Zhao Xiaoguang, Wang Mengxian, Jiang Zixuan, Erliao

编剧: 王翔

导演:王绍军/穆德

舞美: 廖诗富

灯光:葛梓纯、孙江涛

音效:白帆、徐诗娴

化妆:韩萱

演员: 赵婷、杨默、马昂、刘威州、吕颖、宋柘、赵晓光、王孟娴、姜子炫、二了

For both genre and scenario of this performance, please click the above link.

了解作品剧种与剧情介绍,请点击上方链接。

Videos

Images

Source: Penghao Theatre;蓬蒿剧场